Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tussen koper en verkoper gelden onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden, die de rechtsverhoudingen bepalen tussen koper en verkoper bij en na het aangaan van hun wederzijdse verbintenissen.

Onderstaande verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van de bestelling door de koper, zoals opgenomen in deze bestelbon. De koper verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

1.

a. Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en diensten door verkoper aan koper. 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen niet buiten werking worden gezet door de algemene voorwaarden van koper.

b. Daarnaast worden de verkopen onderworpen aan de eventuele bijzondere voorwaarden die in de verkoopovereenkomst vermeld zouden staan.

c. Indien er tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de bijzondere voorwaarden die in de verkoopovereenkomst vermeld staan, en deze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

2.

a. Bestellingen, zoals die blijken uit deze ondertekende bestelbon, zijn bindend.

b. Wijzigingen aan die bestellingen kunnen enkel geschieden mits akkoord van verkoper en ondertekening van een nieuwe bestelbon.

c. Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat prijs aangepast wordt. Die aanpassing zal blijken uit de nieuwe ondertekende bestelbon.

d. Wijzigingen aan de bestellingen, hebben tot gevolg dat de leveringstermijn verlengd wordt. De aangepaste leveringstermijn zal blijken uit de nieuwe ondertekende bestelbon.

e. Zolang de nieuwe bestelbon niet ondertekend wordt, blijft de oorspronkelijk bestelling bindend.

f. Wanneer koper aan verkoper kenbaar maakt dat hij wijzigingen wenst door te voeren aan de oorspronkelijke bestelling, zal de leveringstermijn van de oorspronkelijke bestelling geschorst worden totdat de nieuwe bestelbon getekend wordt/ totdat koper kenbaar maakt toch verder te willen gaan met de oorspronkelijke bestelling.

3.

Verkochte goederen worden noch terug genomen noch omgeruild.

4.

a. Koper waakt er over dat volgende zaken in orde worden gebracht vooraleer verkoper de bestelling zal leveren en plaatsen:

Bij het plaatsen van een beton dient de betonplaat vijf cm kleiner te zijn dan de grootte van het tuinhuis. De betonplaat van het gesloten deel dient minimum 3 cm hoger geplaatst te worden dan de omliggende afwerking. Indien de betonplaat geen 3 cm hoger wordt geplaatst kan er water insijpelen.

Bij binnenschuivende schuifdeuren dient de koper een dorpel te voorzien in de deuropening.

Alle werkvlakken dienen door de koper volledig ontruimd, volledig genivelleerd en voor de verkoper voldoende toegankelijk te zijn.

Indien de grond- en betonwerken niet tijdig klaar zijn en de koper de verkoper hiervan niet verwittigd minstens 14 dagen op voorhand zullen de kosten mbt de planning worden doorgerekend aan de koper.

b. Alle voorbereidingswerken die niet (volledig) door koper werden uitgevoerd, en aldus door verkoper moeten worden uitgevoerd, zijn ten laste van koper en zullen aan koper aangerekend worden.

Indien de voorbereidingswerken niet (volledig) door koper werden uitgevoerd, en aldus door verkoper moeten worden uitgevoerd, zal de leveringstermijn geschorst worden gedurende de periode van de voorbereidingswerken.

c. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken aan de bouwplaats.

d. Bovendien verzekert de koper verkoper dat hij bij aangaan van de bestelling over alle nodige administratieve vergunningen beschikt. De koper draagt alle aansprakelijkheid in verband met de nodige administratieve vergunningen. Voor zover zou blijken dat de koper niet het nodige mocht ondernemen en de verkoper hiervoor door de bevoegde overheden dan wel een derde zou worden aangesproken, op welke manier dan ook,  dan zal de koper de verkoper hiervoor integraal vrijwaren.

e. Beton- en/of grondwerken uitgevoerd door de verkoper:

Krimpscheuren met beperkte scheurbreedte <0,5mm is steeds mogelijk en is toegelaten volgens de norm indien de wapening minimum 0,35% de betondoorsnede bedraagt. Bij vloeren met het minimum aan wapening van 0,15% van de betondoorsnede is deze scheurbreedte niet beperkt.

Het strooien of meevoeren van dooizouten door voertuigen, gebruik van zuren of reinigingsmiddelen kunnen fysische en chemische invloeden uitoefenen die een oppervlakkige afschilfering van de beton bevorderen, dit is niet herstelbaar en kan geen aanleiding geven tot minwaarde op de vloer.

Indien er een gepolierde betonvloer wordt voorzien plaatsen wij een curing compound (vernis) om de vloer geleidelijk te laten uitdrogen. Deze vernis verdwijnt door de natuurlijke degradatie (afslijten/invloed licht). Het kan echter lang duren (± 1 à 2 jaar) voordat alle vernis is verdwenen. Deze vernis kan gedurende deze tijd een vlekkenvorming en verkleuring geven. Deze curing geeft ook fijn wit stof af tijdens deze periode. Het verwijderen van deze curing is nooit in de prijs van de vloer inbegrepen.

Een betonvloer is nooit gelijkmatig gekleurd en kleurschakeringen komen steeds voor.

De voorgestelde kleur van een betonvloer is steeds een richtlijn. De uiteindelijke kleur wordt bepaald door weersomstandigheden, gebruikte granulaten en cementtypes. Hierdoor zal de uiteindelijke kleur steeds afwijken van de voorgestelde kleur.

Betonvloeren zijn steeds poreus, bijgevolg zal bij het morsen van een vloeistof (olie, fruitsap, wijn, …) steeds een vlekvorming ontstaan.

De koper is ertoe gehouden de plannen van de ondergrondse leidingen aan te vragen aan de bevoegde instanties en deze ter beschikking te stellen aan de verkoper voor de aanvang van de werken.

Verzakkingen of andere problemen mbt de betonvloer die te wijten zijn aan de ondergrond kunnen niet ten laste worden gelegd van de verkoper.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die het gevolg zijn van plotse weersomstandigheden zoals regen, vorst, sneeuw,…

5.

a. De leveringsdatum die vermeld wordt onderaan deze bestelbon wordt enkel opgegeven ter indicatie en is geenszins bindend.  Een overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Evident zal verkoper zich inspannen om de leveringsdata zo goed als mogelijk te benaderen.

b. De leveringsdata worden automatisch verlengd bij overmacht, weerverletdagen of andere redenen die niet aan verkoper te wijten zijn.

c. Wijzigingen aan de bestellingen, hebben tot gevolg dat de leveringstermijn verlengd wordt. De aangepaste leveringstermijn zal blijken uit de nieuwe ondertekende bestelbon.

 

6.

a. Op straffe van verval dienen alle klachten omtrent de leveringen van de goederen of de werken van verkoper, door koper te worden geuit binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen/ na uitvoering van de werken en dit middels een aangetekend schrijven. Indien de klachten niet binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen/ na de geleverde werken worden geuit, zijn die niet-rechtsgeldig. Het aangetekend schrijven dient gericht te worden aan het adres waarop verkoper haar maatschappelijke zetel heeft.

b. In geval de verkoper haar aansprakelijkheid erkent, dan blijft deze beperkt tot de loutere vervanging van de verkochte goederen en/of een herstel van de goederen of de werken door verkoper zelf. 

c. Geenszins is de koper in dit geval gerechtigd op een schadevergoeding. Eventuele gevolgschade en andere schade worden uitgesloten. 

d. De goederen die verkoper aankoopt bij derden, dragen de garantie die die derden aan de goederen bieden.

e. In ieder geval zullen partijen, wanneer alles geleverd, geplaatst en geïnstalleerd is en er geen klachten mochten volgen binnen de acht dagen na de levering, plaatsing of installatie, dan wel wanneer eventuele klachten overeenkomstig punt b werden opgelost, zal koper de werken aanvaarden.

f. Verkoper blijft na die aanvaarding, onverminderd haar tienjarige aansprakelijkheid, enkel aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken met betrekking tot de door haar uitgevoerde werken, dit gedurende een periode van één jaar na de aanvaarding van de werken door koper.  Klachten met betrekking tot lichte verborgen gebreken worden binnen de acht dagen na ontdekking ervan, door koper gemeld middels een aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient gericht te worden aan het adres waarop verkoper haar maatschappelijke zetel heeft. Elke vordering op grond lichte verborgen gebreken dient ingesteld te worden, dit op straffe van verval, binnen één jaar na de aanvaarding van de werken door koper. Verder gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van verkoper omtrent lichte verborgen gebreken tevens opnieuw punten b tot en met d van dit artikel.

7.

De garantie op houtrot, houtschimmel* en waterinfiltratie bedraagt 20 jaar. De garantie op hang en sluitwerk, glazen schuifwanden, garagepoorten, ramen en deuren bedraagt 2 jaar. De garantie op de constructie bedraagt 10 jaar. Hardhout is een natuurproduct dat zeer duurzaam is en vraagt door zijn duurzaamheid geen onderhoud. Voor zijn esthetiek is het aan te raden om hardhout jaarlijks te behandelen met een waterafstotend product. Hardhout kan onder invloed van de natuur (seizoenen, grote temperatuurschommelingen, regenwater,…) uitzetten, krimpen en oppervlakkige scheurtjes vertonen. Dat is een normale eigenschap van hout. *Indien de berging niet is behandeld met een waterafstotend product vervalt de garantie op houtschimmel.

8.

Onze prijzen zijn afhankelijk van fluctuaties in de materiaalprijzen en de transportprijzen. Wij behouden ons het recht voor de opgegeven prijzen in de offerte te herzien, ingevolge stijgingen van de prijzen van de grondstoffen, handelsgoederen, energie, transport- en loonkosten en diverse belastingen.

Bij stijging van bovengenoemde prijzen die meer dan 5% bedragen tussen het tekenen van de bestelbon en de startdatum der werken (indien max. van 4 maanden tussen ondertekening en bestelbon en startdatum niet van toepassing), behouden wij ons het recht voor om het deel van de prijs dat deze materialen of transport vertegenwoordigt te verhogen met het percentage waarmee de materiaalprijzen of transportprijzen zijn gestegen.

Indien Woodproject de vooropgestelde termijn van max. 4 maanden niet haalt omwille van organisatorische redenen dan zijn er geen prijsstijgingen van toepassing tav de klant.

9.

a. De ontbinding door de ene partij van de verkoopovereenkomst, zonder enige gegronde reden, heeft tot gevolg dat de andere partij recht heeft op een schadevergoeding. Die schadevergoeding wordt begroot op 25 procent van de overeengekomen verkoopsom die blijkt uit de ondertekende bestelbon (excl. BTW). Dit onverminderd het recht van de andere partij om een hoger bedrag aan schade te bewijzen. In dat geval heeft de andere partij recht op dat bewezen hoger bedrag als schadevergoeding. In geen geval kan de schade echter meer bedragen dan de overeengekomen verkoopsom, zoals die blijkt uit de bestelbon (excl. BTW).

b. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om de overeenkomst, zonder enige verplichting tot betaling van een schadevergoeding, te ontbinden indien moet blijken dat de technische uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is.

10.

a. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van verkoper te Menen, zonder enige korting.

b. De niet- betaling op de overeengekomen vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, een interest van 8 % per jaar op.

c. In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen na de datum van de ingebrekestelling, zoals bepaald wordt in artikel 12, zal het bedrag van de factuur bovendien eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, verhoogd worden met 10 % bij wijze van forfaitair schadebeding, en met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00.

d. In geval de factuur niet volledig betaald is, vervallen alle garanties.

11.

a. In geval van niet- betaling door koper van de factuur, zal verkoper hem éénmalig in gebreke stellen per aangetekend schrijven om zijn verplichtingen na te komen binnen de 15 dagen vanaf de datum van de ingebrekestelling. Indien koper niet ageert binnen de 15 dagen na de datum van de ingebrekestelling, zal de verkoper gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

b. Deze ontbinding brengt geen schadevergoeding in hoofde van de verkoper met zich mee.

c. In dat geval zal koper op zijn kosten en risico gehouden zijn de koopwaar en de materialen van verkoper onmiddellijk en in goede staat terug te brengen naar de magazijnen van verkoper, bij gebreke waarvan de verkoper gemachtigd wordt op kosten en risico van de koper het op te halen, waar het zich moge bevinden.

d. In dat geval blijven de betaalde sommen definitief verworven aan verkoper en zal de koper nog gehouden zijn tot betaling van 40% van het saldo, dit ineens en binnen de tien dagen na de ontbinding van de koop. Hierop loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest zoals hoger aangegeven, dit tot aan de volledige betaling. 

12.

Alle verbintenissen worden hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door de opdrachtgevers.

13.

De geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van koopsom, eventuele kosten en interesten. Dit voorbehoud geldt ook indien de geleverde goederen reeds behandeld werden door de koper of aan enig bouwwerk werden vastgehangen.

14.

Iedere overeenkomst tussen verkoper en koper, alsook iedere procedure tussen verkoper en koper, is onderworpen aan het Belgische recht, dit ongeacht de plaats van uitvoering van de overeenkomst. Elk geschil tussen verkoper en koper betreffende de verkoopovereenkomst, de geldigheid, de uitvoering of de ontbinding ervan, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de vredegerechten of rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling IEPER.

15.

Indien voor de werken tussenkomst van een architect vereist is en de bouwvergunning dateert van na 1 juli 2018, kan de werf onderworpen zijn aan de verplichte decenale verzekering.

Deze verzekering kan door ons onderschreven worden na uitdrukkelijke schriftelijke vraag. De verzekeringspremie en het gebeurlijk ereloon van een controleorganisme zullen in dit geval doorgerekend worden op de offerteprijs.