Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door onderhavige voorwaarden.  Zij kunnen niet buiten werking worden gezet door aankoopvoorwaarden.
 2. Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend
 3. Bij het plaatsen van een beton dient de betonplaat vijf cm kleiner zijn dan de grootte van het tuinhuis. De betonplaat van het gesloten deel dient minimum 3 cm hoger geplaatst te worden dan de omliggende afwerking. Indien de betonplaat geen 3 cm hoger wordt geplaatst kan er water insijpelen.
 4. Bij binnenschuivende schuifdeuren dient de klant een dorpel te voorzien in de deuropening.
 5. Alle werkvlakken dienen door de koper ontruimd en bezemschoon zijn. Eventuele extra opkuis uren worden extra aangerekend.
 6. De aansprakelijkheid is beperkt tot de loutere vervanging van de verkochte goederen en/of een herstel door de aannemer zelf.  Eventuele gevolgschade en andere schade wordt uitgesloten.  De koper of aansteller zal zorgen voor vrijwaring in geval van claims van derden.
 7. Het vervoer en verzending van koopwaar gebeurt op kosten en risico van de koper.
 8. Alle facturen zijn groot contant betaalbaar te Wervik zonder korting. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd zoals bepaald in toepassing van de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor handelaren of de wettelijke intrest voor particulieren. Bovendien zal het bedrag der factuur eveneens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling verhoogd worden met 12% en met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00
 9. Alle verbintenissen worden hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door de opdrachtgevers.
 10. Bij verkoop blijven de goederen onze eigendom tot aan de volledige betaling van koopsom, eventuele kosten en interesten.
 11. Onverminderd ons recht om bij verminderde solvabiliteit van de koper verval van de tijdsbepaling in te roepen, zo deze werd toegestaan, zal de loutere wanbetaling van de koper, de ontbinding van rechtswege en zonder ingebrekestelling van de koop met zich meebrengen. In dat geval zal de koper op zijn kosten en risico gehouden zijn de koopwaar onmiddellijk en in goede staat terug te brengen in de magazijnen., bij gebreke waarvan de verkoper wordt gemachtigd het product op koste en risico van de koper op te halen, waar het zich moge bevinden .In dat geval blijven de betaalde sommen definitief verworven aan de verkoper en zal de koper nog gehouden zijn tot betaling van 40% van het saldo, dit ineens en binnen de tien dagen na de ontbinding van de koop. Hierop loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest zoals hoger aangegeven, dit tot aan de volledige betaling. De verkoper behoudt zich even wel het recht voor de gedwongen uitvoering te vervolgen.
 12. Door het loutere feit van de bestelling erkent de klant in kennis gesteld zijn van de kenmerken; hoedanigheden en mogelijkheden van de koopwaar. Hij verklaart deze te aanvaarden. De Klant ontslaat de verkoper van welk danige aansprakelijkheid voor gebreken van de koopwaar, zichtbaar en onzichtbaar. De klant erkent dat geïmpregneerd hout tot 1% kan krimpen in lengte en tot 10 % kan krimpen in breedte en dikte. De klant erkent dat iedere houtsoort na plaatsing moet behandelen met een houtbeits, zodanig dat het hout geen water kan opslorpen en/of doorlaten.
 13. In elk geval dienen op straffe van verval alle klachten te worden geuit binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen en dit bij een aangetekend schrijven.
 14. Leveringsdata worden enkel opgegeven ter indicatie en zijn geenszins bindend.  Een overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 15. Bij het aankopen van een houten constructie worden volgende opties altijd aangeboden: het plaatsen van een  delta doek tussen de kader en hout. Bij EPDM dakafwerking het plaatsen van vormfolie over de aluminiumprofielen. Enkel bij het nemen van beide opties is er een waterdichte garantie.
 16. Wij behouden ons het recht voor elk geschil voor te leggen aan de vredegerechten of rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement IEPER. Partijen zijn akkoord dat op ieder van onze overeenkomsten en op de procedure enkel het Belgische recht van toepassing is.
 17. Verkochte goederen worden noch terug genomen noch omgeruild.